Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”;
2) podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które stanowią podstawę uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;
3) szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego;
4) wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;
5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) kategorii zagrożenia ludzi, strefie pożarowej, kondygnacji, grupie wysokości, gęstości obciążenia ogniowego – należy przez to rozumieć odpowiednio kategorię zagrożenia ludzi, strefę pożarową, kondygnację, grupę wysokości i gęstość obciążenia ogniowego, określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
2) urządzeniach oddymiających – należy przez to rozumieć urządzenia oraz instalacje służące do usuwania dymu i ciepła;
3) materiałach niebezpiecznych pożarowo, zagrożeniu wybuchem, technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeniu przeciwpożarowym – należy przez to rozumieć odpowiednio materiały niebezpieczne pożarowo, zagrożenie wybuchem, techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego i urządzenia przeciwpożarowe, określone w przepisach w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
4) scenariuszu pożarowym – należy przez to rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:
a) sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji i urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
b) rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

§ 3.

1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia, są:
1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
2) budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
3) budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;
5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
a) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,
b) łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2,
c) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2,
d) występuje zagrożenie wybuchem;
6) garaż:
a) wielokondygnacyjny,
b) jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego,
c) zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na stanowiskach wielopoziomowych;
7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;
9) obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
10) tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych;
11) obiekt jądrowy;
12) obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW;
13) drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w pkt 1–7, 11 i 12, niestanowiące dróg publicznych, wymagane przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewniania drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie.

§ 4.

1. Podstawę uzgodnienia stanowią niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależne od jego przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, warunków technicznych oraz występujących w nim zagrożeń pożarowych, obejmujące:
1) w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu, w szczególności:
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji,
b) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,
c) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy,
d) informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej,
e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,
f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:
drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych,
zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych,
g) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu;
2) w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego, w szczególności:
a) informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,
b) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb –charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych,
c) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,
d) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,
e) informacje o podziale na strefy pożarowe,
f) maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,
g) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
h) informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,
j) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,
k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach,
l) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,
m) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym;
3) w przypadku projektu technicznego, w szczególności:
a) informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,
b) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych
pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb –
charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych,
c) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,
d) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,
e) informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego wykonania,
f) maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,
g) informacje o klasie odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych,
h) informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach
zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki,
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
j) informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji,
k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych,
l) informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych,
m) informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,
n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach.

2. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej określa się w całości lub w części, stosownie do zakresu uzgadnianego projektu oraz przewidywanych w projekcie rozwiązań.

§ 5.

1. Uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego dokonuje się w trakcie sporządzania tych projektów przez projektanta, w toku wzajemnej współpracy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanym dalej „rzeczoznawcą”, polegającej na:
1) konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego;
3) opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, w których przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu.

2. Odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy, potwierdzające uzgodnienie projektu umieszcza się:
1) w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu – w części rysunkowej projektu na rysunku zagospodarowania działki lub terenu, sporządzonym na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii;
2) w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego – w części rysunkowej projektu na rzucie pierwszej kondygnacji nadziemnej, a gdy część rysunkowa projektu go nie zawiera, na rzucie najwyższej kondygnacji podziemnej albo na rzucie najniższego charakterystycznego poziomu;
3) w przypadku projektu technicznego – w części rysunkowej projektu na rzucie kondygnacji albo poziomu, o których mowa w pkt 2, a gdy część rysunkowa projektu ich nie zawiera, na schemacie i rysunku z projektowanymi rozwiązaniami zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjno-budowlanego, istotnych dla bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego;
4) w przypadku projektu urządzenia przeciwpożarowego – w części rysunkowej projektu na rzucie kondygnacji albo poziomu, o których mowa w pkt 2, a gdy projekt ich nie zawiera, na rysunku z projektowanymi rozwiązaniami zasadniczych elementów urządzenia przeciwpożarowego.

3. Wzór pieczęci, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. W polu pieczęci „miejscowość, data” określa się miejscowość i datę dokonania uzgodnienia projektu, a wyrażenia „bez uwag” i „z uwagami” skreśla się odpowiednio w przypadku uzgodnienia projektu z uwagami albo bez uwag.

5. Uzgodnienie projektu technicznego jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu urządzenia przeciwpożarowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) zakres zawartych w projekcie technicznym danych o projektowanych rozwiązaniach dotyczących urządzenia przeciwpożarowego obejmuje co najmniej jego budowę, zakres i cel stosowania, parametry techniczno-użytkowe, sposób działania w warunkach normalnych i w przypadku pożaru, sposób powiązania z innymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi obiektu budowlanego, instalacjami i urządzeniami technologicznymi oraz sieciami (urządzeniami) lub instalacjami zewnętrznymi, w stopniu szczegółowości umożliwiającym prawidłowe wykonanie, oraz warunki poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
2) przy uzgodnieniu projektu technicznego rzeczoznawca zamieścił adnotację, których urządzeń przeciwpożarowych dotyczy to uzgodnienie.

6. Potwierdzenia uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego lub projektu urządzenia przeciwpożarowego, sporządzonego w oprawie wielotomowej, dokonuje się co najmniej w jednym z tomów tego projektu, z adnotacją o tomach, których to uzgodnienie dotyczy.

7. W przypadku uzgodnienia z uwagami projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego lub projektu urządzenia przeciwpożarowego uwagi umieszcza się w sposób czytelny pod odciskiem pieczęci potwierdzającej uzgodnienie, a w przypadku braku miejsca po adnotacji „verte” – na odwrocie części rysunkowej. Pod uwagami na odwrocie części rysunkowej umieszcza się datę i podpis rzeczoznawcy.

§ 6.

1. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego obiektu budowlanego, o którym mowa w § 3, przesyła się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres poczty elektronicznej wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji.

2. W przypadku przesłania zawiadomienia o uzgodnieniu projektu w formie dokumentu elektronicznego komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji potwierdza odbiór zawiadomienia przez wystawienie potwierdzenia odbioru dokumentu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres poczty elektronicznej wnoszącego zawiadomienie.

3. Potwierdzenie odbioru dokumentu przekazanego na adres poczty elektronicznej stanowią dane elektroniczne powiązane z doręczonym zawiadomieniem, zawierające w szczególności:
1) pełną nazwę organu, któremu doręczono dokument elektroniczny;
2) datę wytworzenia dokumentu potwierdzającego odbiór zawiadomienia;
3) datę i godzinę wprowadzenia zawiadomienia do systemu teleinformatycznego organu.

4. Zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego obiektu budowlanego określa jego wzór zawarty w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.

Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r.

Załącznik nr 1

WZÓR PIECZĘCI

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko) Nr upr. (nr)
…………………………………………………………….
(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami:

Objaśnienia:
Użyte we wzorze pieczęci wyrażenia w nawiasach oznaczają:
1) tytuł zawodowy, imię i nazwisko – pole do umieszczenia tytułu zawodowego rzeczoznawcy, o którym mowa w art. 11b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869), oraz imienia i nazwiska rzeczoznawcy;
2) nr – pole do umieszczenia numeru uprawnień nadanego w akcie powołania rzeczoznawcy;
3) miejscowość, data – pole do określenia przez rzeczoznawcę miejscowości i daty dokonania uzgodnienia projektu.

Załącznik nr 2

…………………………………
(miejscowość, data)

………………………..…………………
(imię i nazwisko, nr uprawnień)
………………………..………
(adres do korespondencji)
………………………..…………………………
(adres poczty elektronicznej lub numer telefonu)

Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w …………………………… (miejscowość)


ZAWIADOMIENIE O UZGODNIENIU

☐ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU (PZT)
☐ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (PAB)
☐ PROJEKTU TECHNICZNEGO (PT)

Nazwa zamierzenia budowlanego:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa jednostki projektowania, autor projektu:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres inwestycji:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny i numer działki ewidencyjnej lub identyfikator działki ewidencyjnej:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data uzgodnienia projektu:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer strony projektu lub numer rysunku, na którym znajduje się potwierdzenie uzgodnienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Przepis w § 3 ust. 1 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869), określający obiekt budowlany, którego projekt został uzgodniony:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warunki ochrony przeciwpożarowej

 1. Rodzaj obiektu budowlanego
  ☐ budynek mieszkalny wielorodzinny
  ☐ budynek użyteczności publicznej
  ☐ budynek zamieszkania zbiorowego
  ☐ budynek produkcyjny
  ☐ budynek magazynowy
  ☐ budynek inwentarski
  ☐ obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego
  ☐ stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych
  ☐ tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych
  ☐ przeciwpożarowy zbiornik wodny
  ☐ stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne lub parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne
  ☐ sieć wodociągowa przeciwpożarowa
  ☐ wolnostojące urządzenie technologiczne lub silos
  ☐ plac składowy lub wiata
  ☐ garaż
  ☐ obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW
  ☐ droga pożarowa
  ☐ inny obiekt budowlany: ……………………………………………………………………………………………………
 2. Dane podstawowe
  Powierzchnia zabudowy: …………………………… m2 Powierzchnia wewnętrzna: ………………………………… m2
  Wysokość: ………………………………………….. m Kubatura: ………………………………………..…………. m3
  Liczba kondygnacji: nadziemnych …………………, podziemnych ……………………..
  Grupa wysokości: ☐ niskie (N) ☐ średniowysokie (SW) ☐ wysokie (W) ☐ wysokościowe (WW)
 3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego
  Występowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo: ☐ tak ☐ nie
  Zagrożenie wybuchem: ☐ występuje ☐ nie występuje
  Pomieszczenie zagrożone wybuchem: ☐ występuje ☐ nie występuje
  Zagrożenia wynikające ze sposobu użytkowania oraz z przewidywanych procesów technologicznych:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
  Rodzaj obiektu z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania: ☐ ZL ☐ PM ☐ IN
  Kategoria zagrożenia ludzi: ☐ ZL I ☐ ZL II ☐ ZL III ☐ ZL IV ☐ ZL V
  Powierzchnia największej strefy pożarowej ZL: …………………………………………………………………………… m2
  Powierzchnia największej strefy pożarowej PM: ………………………………………………………………………… m2
  i gęstość obciążenia ogniowego w tej strefie: …………………………………………………………………………… MJ/m2
  Powierzchnia największej strefy pożarowej IN: ……………………………………………………………………………. m2
  i gęstość obciążenia ogniowego w tej strefie: …………………………………………………………………………… MJ/m2
  Powierzchnia strefy pożarowej PM o największej gęstości obciążenia ogniowego: ………………………………………. m2
  i gęstość obciążenia ogniowego w tej strefie: ………………………………………………………………………… MJ/m2
  Powierzchnia strefy pożarowej IN o największej gęstości obciążenia ogniowego: …………………………………….…. m2
  i gęstość obciążenia ogniowego w tej strefie: ………………………………………………………………………… MJ/m2
  Klasyfikacja w zakresie odporności pożarowej:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Podstawowe informacje na temat liczby osób i strategii ewakuacji
  Przewidywana liczba osób w obiekcie: …………………………………………………………………………………………
  Kondygnacja, na której przewiduje się największą liczbę osób: ……………………………………………………
  i liczba osób na tej kondygnacji: ………………………………………………………………………………………………..…
  Największa liczba osób w pomieszczeniu: ……………………………………………………………………………………
  Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Dobór urządzeń przeciwpożarowych
  ☐ Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z:
  ☐ hydrantami 25 ☐ hydrantami 33 ☐ hydrantami 52
  ☐ zaworami hydrantowymi 52 ☐ nasadą zasilającą dla straży pożarnej
  ☐ Stałe samoczynne urządzenie gaśnicze wodne
  ☐ Stałe samoczynne urządzenie gaśnicze gazowe
  ☐ Półstałe urządzenie gaśnicze wodne
  ☐ Stałe lub półstałe urządzenia zabezpieczające
  ☐ Urządzenia inertyzujące
  ☐ Hydranty zewnętrzne
  ☐ Pompy w pompowni przeciwpożarowej
  ☐ System sygnalizacji pożarowej
  ☐ Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
  ☐ Dźwiękowy system ostrzegawczy
  ☐ Urządzenia oddymiające
  ☐ Urządzenia zapobiegające zadymieniu
  ☐ Kurtyny dymowe wyposażone w systemy sterowania
  ☐ Przeciwpożarowe klapy odcinające
  ☐ Drzwi, bramy przeciwpożarowe lub inne zamknięcia wyposażone w systemy sterowania
  ☐ Urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki
  ☐ Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
  ☐ Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
  ☐ Dźwig dla ekip ratowniczych
  ☐ Inne urządzenia lub instalacje służące bezpieczeństwu pożarowemu: ……………………………………………………
  ☐ Zbiornik z zapasem wody do zasilania urządzeń lub instalacji przeciwpożarowych
  Dokonane uzgodnienie stanowi uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego: ☐ tak ☐ nie
  Jeśli tak, należy enumeratywnie wymienić urządzenia przeciwpożarowe, których dotyczy to uzgodnienie:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
 7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczych
  Droga pożarowa: ☐ doprowadzona ☐ niewymagana
  Ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru: ……………. dm3/s oraz ……………. m3
  Źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru:
  ☐ sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi o średnicy nominalnej:
  ☐ DN 80 ☐ DN 100 ☐ DN 150
  ☐ przeciwpożarowy zbiornik wodny o pojemności ……………. m3
  ☐ studnia o wydajności: ……………. dm3/s
  ☐ ciek wodny o stałym przepływie przy najniższym stanie wód: ……………. dm3/s
  ☐ inne źródło:…………………………………………………………………………………………………………………
  Inne istotne informacje w zakresie przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczych:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. Rozwiązania zamienne do wymagań ochrony przeciwpożarowej
  Rozwiązania zamienne: ☐ tak ☐ nie
  Dane identyfikujące postanowienie organu PSP: ………………………………………………………………………………
 9. Inne istotne dane i informacje oraz ewentualne uwagi
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
  …………………………………………………………………………………………………………………………….……
  …………………………………………………………………………………………………………………………….……
  …………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………
(podpis rzeczoznawcy)